Lista informații publice

LISTA  cuprinzând informaţiile publice care se comunică din oficiu 

1.Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei comunei Dobreni și Consiliului Local Dobreni;

2.Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul audienţelor autorităţilor publice;

3.Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţilor și ale funcţionarilor responsabili cu informaţiile publice;

4.Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adrese de e-mail și adresa paginii de Internet;

5.Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil și taxele și impozitele locale;

6.Programe și strategii proprii;

7.Lista cuprinzând documentele de interes public;

8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

9.Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

10.Declarațiile de avere ale funcționarilor publici din cadrul primăriei și ale aleșilor locali;

11.Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dobreni, componența nominală și apartenența politică și componența comisiilor de specialitate;

12.Dispozițiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a ședințelor consiliului local;

13.Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoțite de rapoartele de specialitate și întreaga documentație aferentă;

14.Hotărârile cu caracter normativ ale consiliului local;

15.Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarului și consilierilor locali, precum și ale comisiilor de specialitate;

16.Raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei;

17.Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului;

18.Procesele verbale ale ședințelor consiliului local;

 

LISTA cuprinzând documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu si care se comunică în condiţiile art.7 din Legea 544/2001 

1.Hotărâri ale Consiliului și procesele verbale ale acestora;

2.Dispoziţiile emise de Primarul comunei Dobreni;

3.Componenţa nominală a Consiliului local , inclusiv apartenenţa politică, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului local;

4.Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali;

5.Informările întocmite de Primarul comunei Dobreni privind starea economico-socială a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-socială, precum si informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;

6.Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii, aplica sancţiuni și domeniile de activitate;

7.Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;

8.Documentele cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

9.Minutele dezbaterilor publice;

10.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal și construcţii provizorii;

11.Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

12.Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire/desfiinţare eliberate;

13.Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea;

14.Evidenţa dosarelor de asistenţa socială a persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii și îngrijirii sale;

15.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile și locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social;

16.Lista de achiziţii publice și lucrări; Programul / planul anual al achizițiilor și investițiilor publice;

17.Dosarul achiziţiilor publice, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri și servicii, exclusiv documentele care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achiziții publice atribuite;

18.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

19.Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr.227/2015, modificată și completată, privind Codul Fiscal;

20.Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară și din străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale;

21.Lista asociaţiilor de proprietari/locatari;

22.Lista atestatelor de producător eliberate;

23.Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăsurată pe teritoriul comunei;

24.Relaţii cu O.N.G.-uri, programe si colaborări;

25.Informaţii despre programele cu finanţare externă;

26.Registrele agricole;

27.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;

28.Raportul semestrial privind activitatea desfășurată în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, de către asistenții personali;

29.Evidența dosarelor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a beneficiarilor de indemnizație lunară;

30.Evidența dosarelor de alocație de susținere și a beneficiarilor de ajutor pentru încalzirea locuinței;

31.Lista beneficiarilor de prestații sociale.

 

LISTA cuprinzând documentele emise si/sau gestinate prin aparatul de specialitate al Primarului care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public 

1.Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local și dispoziţiile primarului;

2.Deliberările consiliului local în cazurile în care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum și documentele întocmite în aceste situaţii;

3.Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte și certificate de nastere, de deces, precum și copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei și alte asemenea, cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei;

4.Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza eliberării acestora;

5.Dosarele de schimbare de nume pe cale administativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a nașterii, moarte prezumată;

6.Prelucrării de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate;

7.Procesele-verbal de constatare și sancţionare a contravenţiilor;

8.Certificatele de urbanism;

9.Autorizaţiile de construire;

10.Cererile, petiţiile precum și reclamaţiile și sesizările adresate Primăriei și Consiliul Local, fără acordul semnatarilor;

11.Informaţiile cu privire la impozitele și taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstarea secretului fiscal;

12.Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;

13.Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum și documentele comitetului local pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare.

14.Documentele cu caracter militar;

15.Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile debunuri și prestări servicii în interes public;

16.Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Dobreni;

17.Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;

18.Rapoartele de audit intern și procesele verbale de control;

19.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în dosarele care fac obiectul unor dosare soluţionate definitiv si irevocabil;

20.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în arhiva proprie;

21.Informaţiile cu privire la datele personale ale salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;

22.Dosarele aflate pe rolurile instanțelor de judecată și documentele ce le compun în care primarul, consiliul local sau una din instituțiile subordonate este parte;

23.Documente conținute în dosarul achiziției publice care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

24.Sesizările și documentele comisiei de disciplină , informațiile privind procedura disciplinară și cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepția raportului privind propunerea de sancționare;

25.Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau care poate influența dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

26.Alte documente cu caracter personal sau preluări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a datelor, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

 

Comments are closed.